flexi - J Primer

Producent: Zhermapol
120,00 zł

Dzięki kompatybilnemu Flexi -J Primer , który jest teraz dostępny w mniejszej pojemności , będzie można wykonać podścielenia , dotryski czy proste naprawy.

Naprawa - należy umieścić protezę w puszce jak zwykle, w razie potrzeby wymodelować w wosku część, która ma być zrekonstruowana zgodnie ze
wskazaniami terapeutycznymi, po zalaniu kontry należy otworzyć puszkę i wyparzyć wosk. Następnie powierzchnię tworzywa poddać zgrubnej obróbce np.
frezem diamentowym, aby zwiększyć połącznie z nowym materiałem. W celu zapewnienia połączenia nowego materiału istotne jest, aby w tym samym czasie,
gdy nabój z nowym materiałem znajduje się w komorze topienia, puszka była przechowywana we wrzącej wodzie i wyjęta na około 5 minut przed wtryskiem.
W tym czasie będzie możliwość usunięcia wody z protezy oraz upewnienie się, że wszystkie łączone części są suche i czyste. Następnie należy rozprowadzić
Flex-J primer na całej powierzchni łączenia, następnie należy pozostawić puszkę otwartą na 4 minuty, aby umożliwić działanie primera, po czym zamknąć
puszkę jak zwykle i umieścić ją na centratorze w komorze wtryskarki.
Wtryskarka musi być zaprogramowana na ten sam czas i temperaturę co normalny wtrysk.
Użytkownik (technik dentystyczny) tego materiału, w celu zapoznania się z jego prawidłowym zastosowaniem, może poprosić o kurs teoretyczno-praktyczny
u producenta lub u autoryzowanych dealerów.
Podczas tego szkolenia użytkownik jest zapoznawany ze wszystkimi znanymi obecnie technikami obróbki, zarówno w zakresie prawi dłowego użytkowania,
jak i zalet i ograniczeń produktu.
ZALECANA SKALA KOLORÓW:
Brak skali kolorów.
WYKOŃCZENIE I POLEROWANIE:
Produkt pozostaje między dwoma łączonymi elementami, dlatego nie ma możliwości polerowania.
DŁUGOŚĆ ŻYCIA PRODUKTU:
Produkt zaliczony do klasy I według Dyrektywy 93/42 CEE może pozostać w jamie ustnej maksymalnie przez 30 dni.
OSTRZEŻENIA
Produkty na bazie rozpuszczalników (niebezpieczeństwo). Prosimy o dokładne zapoznanie się z kartą charakterystyki nawet w przypadku stosowania zawsze
w małych ilościach.
Składniki te są toksyczne przy wdychaniu, spożyciu i kontakcie ze skórą, oraz łatwopalne. Dlatego też konieczne jest, aby wszystkie czynności związane z
nakładaniem primera były wykonywane przy użyciu rękawic ochronnych, maski i okularów ochronnych.
Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo
Wskazania zagrożeń:
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H341 Podejrzewa się, że powoduje zmiany genetyczne
H373 Może powodować uszkodzenia narządów (ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, skóry) poprzez długotrwałe narażenie
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary